Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Coachingshuis, ’s-Gravelandseweg 192, 1217 GB Hilversum

ARTIKEL 1:

DEFINITIES 1.1 Opdracht: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Coach zich verbindt jegens de cliënt een therapie en/of coaching in te stellen. 1.2 Relatietherapie: Hulpverlening voor iedereen die aan zijn relatie wil werken in de vorm van gesprekssessie, oefeningen en opdrachten. Individuele therapie: Hulpverlening, in de vorm van gesprekssessies, voor iedereen die in meerdere of mindere mate hulp nodig heeft bij psychosociale problematiek. Coaching: individuele ondersteunende en gestructureerde gesprekken, voor iedereen die hulp nodig heeft bij het bereiken van door de cliënt opgestelde ontwikkelingsdoelen. Rouwverwerking / hulpverlening in de vorm van gesprekssessies, specifiek gericht op rouwverwerking. De Coach is vooral ondersteunend, begeleidend en stimulerend, maar zal geen pasklare antwoorden geven. 1.3 Coach: therapeuten en coaches van Het Coachingshuis gevestigd te Hilversum. 1.4 Cliënt: de (rechts)persoon die therapie en/of coaching behoeft. 1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde of nader te bepalen tijdsduur.

ARTIKEL 2:

TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of andere rechtsbetrekking die de Coach doet dan wel aangaat voor het verzorgen van de hulpverlening aan de cliënt. 2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 2.3 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn en/of nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverlet geldig.

ARTIKEL 3:

DIENSTVERLENING 3.1 Door het aangaan van een overeenkomst verplicht de Coach zich tot het verzorgen van de hulpverlening waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals deze wordt beschreven in een offerte, advertentie, op de website en/of anderszins aan de cliënt uitdrukkelijk voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst is aangeboden. 3.2 De Coach zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed Coach in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 4:

TARIEVEN, AFSPRAKEN EN BETALINGEN 4.1 De opdracht wordt door de Coach verzorgd conform de tarieven beschreven in een offerte, advertentie, website of anderszins uitdrukkelijk aan de cliënt kenbaar gemaakt. 4.2 De cliënt verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de tarieven die de Coach hanteert, middels het aangaan van de overeenkomst. 4.3 Een afspraak is slechts geldig indien deze door de Coach schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is bevestigd.

4.4 De Coach factureert het geldende tarief aan het einde van ieder gesprek. Cliënt verplicht zich tot het voldoen van elke factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn van 14 dagen. 4.5 Indien cliënt de factuur niet binnen de vermelde betalingstermijn betaalt, is cliënt van rechtswege in gebreke. In dat geval zal de Coach aan cliënt een 14-dagenbrief sturen, waarin cliënt alsnog 14 dagen de tijd krijgt het factuurbedrag aan de Coach te voldoen. In deze 14-dagenbrief worden de incassokosten weergegeven die verschuldigd zijn indien cliënt het factuurbedrag niet binnen deze 14 dagen heeft voldaan. Blijft cliënt alsdan wederom in gebreke het factuurbedrag te voldoen, dan is cliënt naast de wettelijk verschuldigde incassokosten, eveneens wettelijke rente verschuldigd.

ARTIKEL 5:

ANNULERING AFSPRAKEN 5.1 Cliënt heeft het recht om een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.  5.2 Indien cliënt zijn afspraak binnen 24 uur van tevoren annuleert, dan is cliënt alsnog het volledig geldende tarief aan de Coach verschuldigd. 5.3 Indien de Coach om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor hulpverlening te annuleren, dan zal de Coach cliënt hiervan onmiddellijk, althans zo spoedig mogelijk na constatering hiervan, op de hoogte brengen. Cliënt maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van (schade)vergoeding.

ARTIKEL 6:

VOORTZETTING EN BEËINDIGING 6.1 Voortzetting van de contractperiode en/of hulpverlening is mogelijk middels het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak. Partijen zullen periodiek evaluatiemomenten houden, waarbij partijen in onderlinge overeenstemming bepalen hoe de hulpverlening wordt voortgezet. 6.2 Bij een afgesproken termijn, eindigt de overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. 6.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. 6.4 De Coach kan de overeenkomst op grond van gewichtige redenen opzeggen/beëindigen.

ARTIKEL 7:

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID 7.1 Cliënt is verplicht om klachten over de uitvoering van de opdracht (hulpverlening) uiterlijk twee weken na constatering schriftelijk kenbaar te maken aan de Coach. De Coach zal vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren op de klacht en een voorstel doen voor de afhandeling van de klacht. 7.2 Komen partijen niet tot overeenstemming ten aanzien van een ingediende klacht, dan kan cliënt zich wenden tot de Ethische commissie Phoenix te Utrecht (https://www.phoenixopleidingen.nl/bij-phoenix/ethiek). 7.3 De Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van een door cliënt gewenst resultaat. Daarentegen zal de Coach in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de hulpverlening te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

7.4 De Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten. 7.5 De Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht en/of een doen of nalaten door cliënt. 7.6 De Coach aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. 7.7 De aansprakelijkheid van de Coach is uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.

ARTIKEL 8:

GEHEIMHOUDING, DOSSIERVORMING EN INFORMATIEPLICHT 8.1 De Coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht (hulpverlening) van cliënt heeft verkregen. 8.2 De Coach zal van de behandeling een dossier bijhouden. Cliënt is gerechtigd om het dossier in te zien en hierover vragen te stellen, al dan niet in aanwezigheid van door cliënt aangewezen derden. Cliënt heeft – tegen een kleine vergoeding – tevens recht op een afschrift van het dossier. Een verzoek op inzage of afschrift van dossiergegevens dient schriftelijk bij de Coach te worden ingediend. 8.3 De Coach zal de (medische) dossiergegevens van cliënt bewaren conform de wettelijke bewaringstermijn.

ARTIKEL 9:

INTELLECTUELE EIGENDOM 9.1 De Coach behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, hulpverlening en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld. 9.2 Alle door de Coach verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de hulpverlening en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 10:

SLOTBEPALINGEN 10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Coach dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van cliënt. 10.2 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de Coach ressorteert.